ت‍ه‍ی‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی

ت‍ه‍ی‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی
فروردين ۱۳۸۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این طرح پس از بررسی مبانی و مفاهیم نظام ملی اطلاع‌رسانی، متناظر علمی کلاسیک آن در حوزه سیستم‌ها را پیدا کرده و دوباره مفهوم‌سازی می‌کنیم (فصل‌های ۱،۲،۳). سپس کلیات ساختاری و محتوای نظام ملی اطلاع‌رسانی را در فصل چهارم شرح می‌دهیم. در فصل پنجم رویکرد و روش طراحی و استقرار نظام ملی را بررسی کرده و فهرست پروژه‌های لازم را برای طراحی و استقرار را پیشنهاد و هزینه و زمان تقریبی آن را برآورد می‌کنیم. از جنبه روش پژوهش، یافته‌های حاصل در فصل ۱ تا ۵ مبتنی بر پارادایم معماری (پیوست الف) است. بر اساس یافته‌های پژوهش نظام ملی اطلاع‌رسانی یک نظام اطلاعات با مفهوم واژه "نظام" در مقیاس ملی نیست بلکه گونه‌ای از نظام‌هاست که به آن منظومه نظام‌ها می‌گویند. طراحی منظومه نظام‌ها رویکرد و مبانی خاص خود را دارد و ساختار آن معماری می‌شود نه طراحی. بدین ترتیب ساختاری برای نظام ملی اطلاع‌رسانی پیشنهاد می‌کنیم که بتواند توسعه تدریجی نظام ملی اطلاع‌رسانی را هدایت و کنترل نماید. به وسیله این ساختار ما نظام ملی اطلاع‌رسانی را نمی‌سازیم یا طراحی نمی‌کنیم بلکه آن را شکل می‌دهیم. ساختار پیشنهادی این طرح، سازمانی ملی در دولت است که تشکیل و انجام وظایف آن باعث شکل‌گیری نظام ملی اطلاع‌رسانی می‌شود. در واقع نظام ملی اطلاع‌رسانی، شرایطی نظام‌مند و مناسب در حوزه اطلاع‌رسانی کشور هستند که در اثر انجام اقدامات دیگری حاصل می‌شوند و در این طرح ما آن اقدامات را شناسایی می‌کنیم.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ام‍ی‍دوار، م‍ج‍ی‍د. ۱۳۸۰. ت‍ه‍ی‍ه‌ طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ طراح‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‏‎­رس‍ان‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ن‍ی. تهران: مرکز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه