طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: طراحی فرایند منطقی نمایه‌سازی

طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: طراحی فرایند منطقی نمایه‌سازی
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

فعالیت‌های انجام شده برای طراحی فرایند منطقی نمایه‌سازی به شرح زیر است:

مرحله اول: شامل تعریف موضوع،‌ دامن، و اهداف این طرح؛

مرحله دوم: جست‌و‌جو در پایگاه‌های اطلاعاتی برای تهیه منابع پیرامون موضوع بوده و سعی شده جست‌و‌جو با سرفصل‌های مطرح شده در طرح هماهنگ باشد؛

مرحله سوم : پس از جست‌و‌جو، مطالعه منابع انتهای مقالات است که از طریق آن امکان دسترسی به منابع بیشتر (کتاب، مقاله، گزارش، استاندارد و ...) ممکن شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و زهرا کاظم‌پور. ۱۳۸۳. طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: طراح‍ی‌ ف‍رای‍ن‍د م‍ن‍طق‍ی‌ نمایه‌سازی. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌.

افزودن دیدگاه