طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: طراحی فرایند منطقی تولید اصطلاح‌نامه

طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: طراحی فرایند منطقی تولید اصطلاح‌نامه
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

فعالیت‌های انجام شده برای طراحی فرایند منطقی تولید اصطلاح‌نامه به قرار زیر است: مرحله اول شامل تعریف موضوع، دامنه،‌ و اهداف این طرح؛ مرحله دوم: جست‌و‌جو در پایگاه‌های اطلاعاتی برای تهیه منابع پیرامون موضوع بوده و سعی شده جست‌و‌جو با سرفصل‌های مطرح شده در طرح هماهنگ می‌باشد. مرحله بعدی پس از جست‌وجو مطالعه منابع انتهای مقالات است که از طریق آن امکان دسترسی به منابع بیشتر (کتاب ،‌مقاله، گزارش،‌استاندارد و... ) ممکن شد. نتایج جست‌و‌جو در انتهای این گزارش ضمیمه خواهند شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فخرالسادات محمدی. ۱۳۸۳. طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: طراحی فرایند منطقی تولید اصطلاح‌نامه. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌.

افزودن دیدگاه