طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: برآورد تعداد گزارش‌ها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۸۴-۸۸

طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: برآورد تعداد گزارش‌ها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی ملی در سال 1384- 88
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طراحی سازمان، فرایندها و استانداردهای خدمات اطلاع‌رسانی پروژه‌های عمرانی کشور، در برخی از موارد نیاز به دانستن تعداد گزارش‌ها و نقشه‌هایی دارد که در این پروژه‌ها تولید و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و در نهایت به آرشیو چیذر وارد می‌شوند. از آنجایی که این مدارک محصول انجام پروژه‌های یاد شده‌اند، برای دانستن تعداد آنها باید تعداد پروژه‌های عمرانی کشور در سال‌های آینده برآورد شوند. برای برآورد تعداد این پروژه‌ها در دوره‌ پنج‌ساله ۸۸-۱۳۸۴، آمار موجود درباره‌ دوره پنج‌ساله سوم توسعه بررسی شد که از سال ۱۳۷۹ شروع و تا پایان سال ۱۳۸۳ ادامه دارد. بر اساس این آمار، تعداد پروژه‌هایی که در طول سال‌های ۱۳۸۴-۸۸ پایان می‌یابند، پیش‌بینی و بر مبنای آن، تعداد گزارش‌ها و نقشه‌های طرح‌های عمرانی که پیش‌بینی می‌شود به آرشیو چیذر وارد شوند، برآورد شد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فهیمه رشیدی. ۱۳۸۳. طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: برآورد تعداد گزارش‌ها و نقشه‌های پروژه‌های عمرانی ملی در سال ۱۳۸۴-۸۸. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ کشور.

افزودن دیدگاه