طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: چگونگی تولید، گردآوری و نگهداری گزارش‌ها و نقشه‌های طرح‌های عمرانی از نگاه قوانین و مقررات

طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: چگونگی تولید، گردآوری و نگهداری گزارش‌ها و نقشه‌های طرح‌های عمرانی از نگاه قوانین و مقررات
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۳
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

با اجرای طرح‌های عمرانی در کشور، علاوه بر دستاوردهای اختصاصی هر طرح، گزارش‌ها و نقشه‌هایی نیز تولید می‌شوند که گردآوری،‌ سازماندهی،‌ و دسترسی به آنها می‌تواند مزیت‌های زیادی را برای کشور فراهم سازد. پدید‌آوری ساز و کارهایی مناسب برای انجام این مهم،‌ مستلزم آگاهی از قوانین و مقررات موجود در این زمینه است. در این گزارش چگونگی تولید‌، گردآوری، و نگهداری گزارش‌ها و نقشه‌های طرح‌های عمرانی کشورازدیدگاه قوانین و مقررات ارائه شده است. این قوانین و مقررات از سه منبع شامل انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،‌ افراد آگاه در این سازمان و سایت‌های وب استخراج گردیده‌اند. نتیجه بررسی این منابع نشان می‌دهد که تنها برای تولید نسخه چاپی نقشه‌های طرح‌های عمرانی، استانداردهایی موجوداست و برای تدوین نسخه چاپی گزارش‌ها و نسخه الکترونیکی نقشه‌ها و گزارش‌ها‌ی طرح‌های عمرانی‌، استاندارد یا ‌راهنمایی وجود ندارد. همچنین برای الزام مشاوران به ارائه گزارش و نقشه به کارفرما دستورالعمل‌هایی تدوین شده است اما این دستورالعمل‌ها تحویل این مستندات را به آرشیو چیذر تضمین نمی‌کنند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فهیمه رشیدی. ۱۳۸۳. طراح‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ خ‍دم‍ات‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ پ‍روژه‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ک‍ش‍ور: چگونگی تولید، گردآوری و نگهداری گزارش‌ها و نقشه‌های طرح‌های عمرانی از نگاه قوانین و مقررات. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌.

افزودن دیدگاه