ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌

ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ م‍ش‍تمل‌ ب‍ر ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ داد‌ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‌‌آوری‌ و ن‍م‍ون‍ه‌‌ه‍ای‌ گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ح‍ص‍ول‌ ی‍ا خ‍دم‍ت‌ ب‍ی‍ان‌ م‍ی‌ک‍ن‍ن‍د و ب‍ا ب‍ه‌ ک‍ار ب‍س‍ت‍ن‌ اب‍زاره‍ای‌ آم‍اری‌ س‍ع‍ی‌ در ح‍ف‍ظ ه‍رچه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ خ‍روج‍ی‌ دارن‍د. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ ب‍رای‌ دو ن‍وع‌ گ‍زارش‌ ن‍ق‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ طرح‌ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌ش‍ود. ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور اب‍ت‍دا م‍ف‍اه‍ی‍م‌ آم‍اری‌ ب‍ی‍ان‌م‍ی‌ش‍ون‍د. س‍پ‍س‌ اج‍زای‌ ک‍ارب‍رگ‍ه‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ ای‍ن‌ دو ن‍وع‌ م‍درک‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ آن‍ه‍ا ارئ‍ه‌ م‍ی‌گ‍ردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، حسن عصاره، و فهمیه رشیدی. ۱۳۸۴. ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ علمی و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌.

افزودن دیدگاه