ف‍رای‍ن‍د آم‍اده‌‌س‍ازی‌ و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌س‍ازی‌ (اس‍ک‍ن‌) م‍دارک‌

ف‍رای‍ن‍د آم‍اده‌‌س‍ازی‌ و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌س‍ازی‌ (اس‍ک‍ن‌) م‍دارک‌
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

آرش‍ی‍و‌ه‍ای‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌، خ‍دم‍ات‌ آرش‍ی‍و‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍ول‌ را در م‍ح‍ی‍ط دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د. ای‍ن‌ آرش‍ی‍و‌ه‍ا ح‍اوی‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ی‍ا از اب‍ت‍دا ب‍ه‌ صورت‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ت‍ول‍ی‍د ش‍ده‌ان‍د ی‍ا در ق‍ال‍ب‌ دی‍گ‍ری‌ ب‍وده‌ان‍د و س‍پ‍س‌ ن‍س‍خ‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ آن‍ه‍ا ای‍ج‍اد ش‍ده‌ اس‍ت‌. ف‍رای‍ن‍دی‌ ک‍ه‌ ن‍س‍خ‍ه‌ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ را از م‍دارک‌ غ‍ی‍ر‌دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ای‍ج‍اد م‍ی‌ک‍ن‍د، دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌س‍ازی‌ ن‍ام‍ی‍ده‌‌ م‍ی‌ش‍ود. ی‍ک‍ی‌ از روش‌ه‍ای‌ رای‍ج‌ ای‍ج‍اد ن‍س‍خ‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ای‍ج‍اد ن‍س‍خ‍ه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ م‍دارک‌ ک‍اغ‍ذی‌، ت‍ول‍ی‍د ت‍ص‍اوی‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ع‍م‍ولا اس‍ک‍ن‌ ن‍ام‍ی‍ده‌ م‍ی‌‌ش‍ود. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ ف‍رای‍ن‍د‌ه‍ا، ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ا، و م‍ل‍زوم‍ات‌ ب‍خ‍ش‌ آم‍اده‌س‍ازی‌ و اس‍ک‍ن‌ م‍دارک‌ در ی‍ک‌ پ‍روژه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌‌س‍ازی‌، وت‍ص‍وی‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌، ارائ‍ه‌ و س‍پ‍س‌ م‍دل‌ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ پ‍روژه‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌‌س‍ازی‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ک‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌‌ان‍د. پ‍س‌ از آن‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍رای‍ط آرش‍ی‍و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ م‍وض‍وع‌ ای‍ن‌ پ‍روژه‌، م‍دل‍ی‌ م‍ن‍طق‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ک‍ن‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و طراح‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. در ان‍ت‍ه‍ا ن‍ی‍ز طراح‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ ب‍خ‍ش‌ اس‍ک‍ن‌ ب‍ه‌‌ ان‍ج‍ام‌‌ رس‍ی‍ده‌‌ان‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، عادل زرگر، و فهیمه رشیدی. ۱۳۸۴. ف‍رای‍ن‍د آم‍اده‌‌س‍ازی‌ و دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌‌س‍ازی‌ (اس‍ک‍ن‌) م‍دارک‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ علمی و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌.

افزودن دیدگاه