ف‍رای‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌

ف‍رای‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

پیشرفت سریع علوم در دوران معاصر، ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی را به همراه ایجاد روابط نظام‌مند میان مفاهیم در رشته‌های تخصصی برای تبادل سریع و صحیح این‌گونه اطلاعات میان دانشمندان رشته‌های گوناگون الزامی می‌سازد. ایجاد مفاهیم جدید که حاصل پیشرفت‌های علمی جدید در رشته‌های گوناگون است، ایجاد روابط جدید اصطلاحات را نیز ایجاب می‌کند. پیشرفت در زمینه‌ رده‌بندی اصطلاحات و نظام‌مند نمودن آنها موجب شده است که ابزارهایی مانند اصطلاح‌نامه برای ذخیره و بازیابی اطلاعات علمی و فنی تدوین گردد. این گزارش در ابتدا مباحثی چون ذخیره و بازیابی اطلاعات، نمایه‌سازی به عنوان یکی از رو‌ش‌های ذخیره و بازیابی، و اصطلا‌ح‌نامه به عنوان یکی از ابزارهای ذخیره و بازیابی می‌پردازد. سپس مواردی چون انواع اصطلاح‌نامه، استانداردهای تدوین، روش‌های تدوین، منابع تدوین اصطلاح‌نامه، مدیریت و روزآمدی اصطلاح‌نامه، و فرایند تدوین اصطلاح‌نامه ارائه می‌شوند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و فخرالسادات محمدی. ۱۳۸۴. ف‍رای‍ن‍د ت‍دوی‍ن‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌. تهران: م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ علمی و م‍دارک‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌.

افزودن دیدگاه