طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ق‍رارداده‍ا

طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ق‍رارداده‍ا
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران یک سازمان دولتی است و ملزم به رعایت قوانین مالی- معاملاتی صادره از سوی مراجع ذی‌ربط است. به دلیل اینکه برخی تبادلات مالی مرکز از طریق انعقاد قراردادها صورت می‌گیرد مرکز نیازمند یک سیستم اطلاعاتی- عملیاتی از پیش طراحی شده و متناسب برای امور قراردادهاست. در این طرح در فصل اول وضع موجود سیستم عقد قراردادها در مرکز، فصل دوم طراحی فیزیکی، در فصل سوم قالب کلی و سیاست‌های انواع قرارداد، فصل چهارم اجرای سیستم مدیریت قراردادها در مرکز توضیح داده شده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

امیدوار، مجید، و عادل زرگر. ۱۳۸۴. طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ق‍رارداده‍ا. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه