طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌

طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، اب‍ت‍دا پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ و روش‌ه‍ا، م‍ع‍ی‍اره‍ا، و پ‍ارام‍ت‍ر‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا ب‍رای‌ آم‍ار ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍دن‍د. ای‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌‌ه‍ا در ق‍ال‍ب‌ م‍دل‌ اول‍ی‍ه‌ای‌ م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا م‍وض‍وع‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌، ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌، اص‍لاح‌، و ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ای‍ن‌ م‍دل‌ ش‍ام‍ل‌ اق‍لام‌ م‍ورد ن‍ی‍از در اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍ران‌ و اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر ج‍ه‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ود. س‍پ‍س‌ ای‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ا ن‍ظر‌خ‍واه‍ی‌ از م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ای‍ن‌ ح‍وزه‌ و ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از روش‌ دل‍ف‍ی‌ ن‍ه‍ای‍ی‌ ش‍د. ب‍ر اس‍اس‌ ای‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍ده‌ از روش‌ دل‍ف‍ی‌، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ای‌ ب‍رای‌ گ‍ردآوری‌ داده‌‌ه‍ای‌ م‍دل‌ طراح‍ی‌ گ‍ردی‍د. ب‍رای‌ اع‍ت‍ب‍ار‌ی‍اب‍ی‌ م‍دل‌ از ی‍ک‌ س‍و و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ از س‍وی‌ دی‍گ‍ر، ن‍م‍ون‍ه‌‌ای‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از ۲۲ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍دن‍د و اطلاع‍ات‌ آن‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ گ‍ردآوری‌ ش‍د. ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ت‍ای‍ج‌ ای‍ن‌ ب‍خ‍ش‌، م‍دل‌ و پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اص‍لاح‌ و ن‍ه‍ای‍ی‌ ش‍دن‍د. آم‍ار ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ در م‍ج‍م‍وع‌ دارای‌ ۲۱ ج‍دول‌، و ۲۷ ن‍م‍ودار اس‍ت‌ ک‍ه‌ داده‌ه‍ای‌ آن‍ه‍ا از ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ا ف‍راه‍م‌ م‍ی‌‌آی‍ن‍د. در گ‍زارش‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍دوی‍ن‌ و ان‍ت‍ش‍ار آم‍ار، و ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

بیرامی طارونی، حمیده، و سیروس علیدوستی. ۱۳۸۴. طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ آم‍اری‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ زی‍ر پ‍وش‍ش‌ وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری‌. تهران: وزارت‌ ع‍ل‍وم‌، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، و ف‍ن‍اوری، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه