ف‍رای‍ن‍د ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌

ف‍رای‍ن‍د ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍وث‍ر از اطلاع‍ات‌ ب‍ه‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ آن‌ ن‍ی‍از دارد و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رای‍ن‍د‌ه‍ای‌ م‍ت‍ن‍وع‌ ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍درک‌ ب‍رای‌ ب‍ه‍ب‍ود ج‍س‍ت‌و‌‌ج‍و و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ه‍م‍راه‌ اس‍ت‌. ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وا، ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ت‍خ‍ص‍ی‍ص‌ ت‍وص‍ی‍ف‍گ‍ره‍ا ب‍ه‌ م‍دارک‌، م‍ح‍ت‍وای‌ م‍وض‍وع‍ی‌ آن‍ه‍ا را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د. ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌، ی‍ک‌ م‍درک‌ را در م‍ی‍ان‌ ان‍ب‍وه‍ی‌ از م‍ن‍اب‍ع‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‌‌ه‍ا و م‍خ‍ازن‌ اطلاع‍ات‌ ق‍اب‍ل‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ م‍ی‌س‍ازد. ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ ف‍رای‍ن‍دی‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ اس‍ت‌ و ارائ‍ه‌ ت‍ع‍اری‍ف‌، اص‍ول‌، روش‌ه‍ا، م‍اه‍ی‍ت‌ ان‍واع‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌ه‍ا، و روش‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ م‍ی‌‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ از اطلاع‍ات‌ م‍وج‍ود ک‍م‍ک‌ ش‍ای‍ان‌ ن‍م‍ای‍د. ای‍ن‌ گ‍زارش‌ اب‍ت‍دا ب‍ه‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ م‍وج‍زی‌ از اطلاع‍ات‌، و س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ اطلاع‍ات‌ و روش‌ه‍ای‌ آن‌ م‍ی‌‌پ‍ردازد. س‍پ‍س‌ ب‍ر ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‍ی‌ از روش‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ت‍اک‍ی‍د و ت‍ع‍اری‍ف‌ ن‍م‍ای‍ه‌ و ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌، ان‍واع‌ آن‌، س‍اخ‍ت‍ار ن‍م‍ای‍ه‌، و م‍س‍ائ‍ل‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ی‍اس‍ت‌‌گ‍ذاری‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ را ارائ‍ه‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. در ادام‍ه‌ ن‍ح‍وه‌ ای‍ج‍اد ن‍م‍ای‍ه‌، وی‍ژگ‍ی‌ه‍ا و ف‍رای‍ن‍د ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌، و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ان‍واع‌ زب‍ان‌ه‍ای‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ ب‍ح‍ث‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د. در پ‍ای‍ان‌ ض‍م‍ن‌ ارائ‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در ارزی‍اب‍ی‌ ن‍م‍ای‍ه‌ س‍ازی‌، ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ خ‍ودک‍ار، و ن‍ق‍ش‌ ن‍م‍ای‍ه‌ در ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ای‍ی‌ در زم‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ود ن‍م‍ای‍ه‌‌ه‍ا م‍طرح‌ م‍ی‌گ‍ردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و زهرا کاظم‌پور. ۱۳۸۴. ف‍رای‍ن‍د ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه