ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌س‍ازی‌ (اس‍ک‍ن‌)

ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌س‍ازی‌ (اس‍ک‍ن‌)
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ گ‍زارش‌ طرح‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ف‍رای‍ن‍د اس‍ک‍ن‌ م‍دارک‌ را ارائ‍ه‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. م‍دارک‌ و ت‍ص‍اوی‍ر دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌ ح‍اص‍ل‌ از ف‍رای‍ن‍د اس‍ک‍ن‌، اق‍لام‌ م‍ورد ن‍ظر ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ م‍دارک‌ و ت‍ص‍اوی‍ر، ن‍م‍وداره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، روی‍ه‌‌ه‍ا و ف‍رم‌ ه‍ای‌ لازم‌ طراح‍ی‌ ش‍دن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارائ‍ه‌ اب‍زاری‌ ب‍رای‌ م‍م‍ی‍زی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍رای‍ن‍د اس‍ک‍ن‌، ی‍ک‌ طرح‌ ی‍ک‌ ب‍ار ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ISO2589-1 ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ روی‍ه‌ و ف‍رم‌ه‍ای‌ م‍وردن‍ی‍از ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

امیدوار، مجید، سیروس علیدوستی، و فهیمه رشیدی. ۱۳۸۴. ف‍رای‍ن‍د ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌‌س‍ازی‌ (اس‍ک‍ن‌). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و مدارک علمی ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه