م‍ج‍م‍وع‍ه‌‌س‍ازی‌ و ف‍راه‍م‌آوری‌ در آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر

چکیده

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ه‍ر ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ی‍ا م‍رک‍ز اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ س‍ه‍م‌ از ب‍ودج‍ه‌، دان‍ش‌، ان‍رژی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌، و ف‍ض‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ی‍ا م‍رک‍ز اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ را ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ م‍ی‌ده‍د. ای‍ن‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ و ارائ‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ م‍ع‍ن‍ی‌ م‍ی‌ده‍د. در راس‍ت‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ق‌ ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ی‍ا م‍رک‍ز اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌‌س‍ازی‌ و ف‍راه‍م‌آوری‌ م‍طرح‌ م‍ی‌ش‍ود. م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ ع‍م‍ل‌ ی‍ا ف‍رای‍ن‍د ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌، ان‍ت‍خ‍اب‌، و دس‍ت‍رس‌پ‍ذی‍ر س‍اخ‍ت‍ن‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ی‍ا م‍رک‍ز اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ از راه‌ خ‍ری‍د، اه‍دا، م‍ب‍ادل‍ه‌، واس‍پ‍اری‌ ی‍ا س‍ای‍ر ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍رس‍وم‌ و ارزی‍اب‍ی‌ آن‌ اس‍ت‌. در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ پ‍س‌ از پ‍رداخ‍ت‍ن‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌، ارزی‍اب‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌، و ش‍ی‍وه‌‌ه‍ای‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌‌س‍ازی‌، وض‍ع‌ م‍وج‍ود م‍ج‍م‍وع‍ه‌‌س‍ازی‌ در آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر ب‍ررس‍ی‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ ف‍رای‍ن‍دی‌ ب‍رای‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌س‍ازی‌ و ف‍راه‍م‌آوری‌ در ای‍ن‌ آرش‍ی‍و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد م‍ی‌‌ش‍ود.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، فخرالسادات محمدی، و حمیده‌ ب‍ی‍رام‍ی‌ طارون‍ی. ۱۳۸۴. م‍ج‍م‍وع‍ه‌‌س‍ازی‌ و ف‍راه‍م‌‌آوری‌ در آرش‍ی‍و چ‍ی‍ذر. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه