ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍راک‍ز م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ م‍درک‌ در دن‍ی‍ا

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍راک‍ز م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ م‍درک‌ در دن‍ی‍ا
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۴
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ب‍س‍ی‍اری‌ زی‍ادی‌ ک‍ه‌ دس‍ت‍رس‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ب‍راب‍ر ن‍گ‍ه‍داری‌ آن‌ ای‍ف‍ا م‍ی‌ک‍ن‍د س‍ع‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ده‌ س‍ای‍ت‌ م‍ه‍م‌ دن‍ی‍ا ک‍ه‌ دارای‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ب‍س‍ام‍د اس‍ت‍ن‍ادی‌ در راه‍ن‍م‍اه‍ای‌ درون‌‌خ‍طی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ چ‍اپ‍ی‌ دارا م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍ی‍رن‍د ت‍ا ض‍م‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ و م‍ع‍رف‍ی‌ ش‍ون‍د. ای‍ن‌ م‍راک‍ز ب‍ر اس‍اس‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ه‍م‍ی‌ م‍ان‍ن‍د ح‍وزه‌ م‍وض‍وع‍ی‌، ت‍ن‍وع‌ م‍درک‌، زم‍ان‌ پ‍اس‍خ‍گوی‍ی‌، م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌‌ه‍ای‌ درخ‍واس‍ت‌ م‍درک‌، ام‍ک‍ان‍ات‌ پ‍رداخ‍ت‌، ه‍زی‍ن‍ه‌، ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ج‍داول‌ و ن‍م‍وداره‍ا ب‍ه‌ روش‌ آم‍اری‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. اه‍م‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ه دس‍ت‌ آم‍ده‌ ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ای‍ن‍ک‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ج‍ام‍ع‍ی‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ م‍راک‍ز UMI ,ISI ,Ingenta ,Infotrive ,CISTI ,BL ,Doc Deliver در ی‍ک‌ س‍طح‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌‌ان‍د و ه‍ر ده‌ س‍ای‍ت‌ رش‍ت‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ را ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ ق‍رار م‍ی‌ده‍ن‍د. ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ن‍وع‌ م‍درک‌ م‍راک‍ز DocDeliver ,LHL، ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ن‍وع‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ م‍درک‌، ت‍ن‍وع‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ پ‍رداخ‍ت‍ی‌، ت‍ن‍وع‌ در زم‍ان‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌: BL ت‍ن‍وع‌ م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ درخ‍واس‍ت‌: ISI تن‍وع‌ در ام‍ک‍ان‍ات‌ پ‍رداخ‍ت‌ Ingenta م‍ن‍اس‍ب‌ت‍ری‍ن‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ه‍ا ه‍س‍ت‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍وع‌ خ‍اص‌ م‍دارک‌ م‍رک‍ز NTIS ب‍رای‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌، UMI ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ک‍م‍ی‍اب‌ و پ‍ای‍ان‌‌ن‍ام‍ه‌‌ه‍ا ج‍زو م‍ه‍م‍ت‍ری‍ن‌ م‍راک‍ز ق‍رار دارن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

فولادی، اشرف‌السادات، و طیبه شهمیرزادی. ۱۳۸۴. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ و ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍راک‍ز م‍ن‍اس‍ب‌ ت‍ح‍وی‍ل‌ م‍درک‌ در دن‍ی‍ا. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه