ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا) در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و طراح‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ب‍ان‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی

چکیده

در ای‍ن‌ طرح‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ۲۷۱۴ رک‍ورد اطلاع‍ات‍ی‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ واح‍د و دارای‌ ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ چ‍اپ‍ی‌ و ن‍ی‍ز ف‍رم‌ ن‍رم‌اف‍زاری‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا در ف‍اص‍ل‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۳۶۸ ت‍ا ۱۳۷۹ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌ در ک‍ش‍ور ای‍ران‌ ب‍رگ‍زار ش‍ده‌ان‍د. در گ‍ذش‍ت‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ب‍رخ‍ی‌ از ای‍ن‌ س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا در ق‍ال‍ب‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ گ‍ردآوری‌، ن‍م‍ای‍ه‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ده‌ و ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ غ‍ی‍ر‌م‍وض‍وع‍ی‌ در م‍ج‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ج‍داگ‍ان‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ان‍د. در ای‍ن‌ طرح‌ اطلاع‍ات‌ غ‍ای‍ب‌ در ب‍ان‍ک‌ ج‍م‍ع‌‌آوری‌ و وارد چ‍رخ‍ه‌ ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازی‌ ش‍دن‍د و س‍پ‍س‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ اطلاع‍ات‌ م‍ورد ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌، وی‍رای‍ش‌، و ب‍ازپ‍ردازش‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ب‍ه خ‍ص‍وص‌ ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا ک‍ه‌ ب‍ع‍ضی ب‍ه ص‍ورت‌ غ‍ی‍ر اس‍ت‍ان‍دارد گ‍زی‍ن‍ش‌ ش‍ده‌ ب‍ودن‍د و ن‍ی‍ز ب‍ه ص‍ورت‌ غ‍ی‍ر ی‍ک‍س‍ان‌ و گ‍اه‌ ب‍ی‌‌م‍ع‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍اظ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ وارد ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ام‍ع‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ده‌ و ن‍ی‍ز ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ ب‍ودن‍د، م‍ورد اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ردن‌، ی‍ک‍س‍ان‌‌س‍ازی‌، ارج‍اع‌‌ده‍ی‌ و م‍ع‍ادل‌‌ی‍اب‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د و در ن‍ه‍ای‍ت‌ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍دن‍د، ت‍ا م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‌‌پ‍ژوه‍ان‌ و م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اول‍وی‍ت‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ج‍ل‍وگ‍ی‍ری‌ از دوب‍اره‌‌ک‍اری‌ ق‍رار گ‍ی‍رد. در ای‍ن‌ طرح‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍ام‌گ‍ذاری‌‌ه‍ا ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍وپ‍اک‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍ی‍وه‌ ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ اف‍زون‌ ب‍ر ج‍س‍ت‌و‌ج‍وی‌ م‍وض‍وع‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ف‍رم‍ول‌ه‍ا، اس‍ام‍ی‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ و ن‍ی‍ز ش‍م‍اره‍ای‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ت‍ق‍وی‍ت‌ و اص‍لاح‌ در س‍اخ‍ت‍ار ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ ن‍م‍ای‍ه‌س‍ازی‌ و چ‍ک‍ی‍ده‌ن‍وی‍س‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌، دو ن‍ف‍ر ک‍ارش‍ن‍اس‌ ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ورد آم‍وزش‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د ک‍ه‌ ه‍م‌‌اک‍ن‍ون‌ در ب‍خ‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد و اطلاع‍ات‌ م‍ش‍غ‍ول‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ م‍ی‌ب‍اش‍ن‍د. طراح‍ی‌ ن‍رم‌اف‍زار ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ در ث‍ب‍ت‌، ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی، ای‍ج‍اد ن‍م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌، طراح‍ی‌ ک‍ارب‍رگ‍ه‌‌ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‍دارد ورود اطلاع‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و اس‍ت‍ان‍داردک‍ردن‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‌ از م‍وارد م‍ورد ت‍وج‍ه‌ درای‍ن‌ طرح‌ اس‍ت‌. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ و واژه‌‌ه‍ای‌ ی‍ک‌دس‍ت‌ ش‍ده‌ در ای‍ن‌ طرح‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ت‍وس‍ط دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌، اس‍ات‍ی‍د، م‍ح‍ق‍ق‍ان‌، رس‍ال‍ه‌ن‍وی‍س‍ان‌، ن‍م‍ای‍ه‌‌س‍ازان‌، م‍ت‍رج‍م‍ان‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌‌ن‍وی‍س‍ان‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار‌گ‍ی‍رن‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

رجبی، تقی، حسین غریبی، امیر پارسی‌اصفهانی، و ‌مهرداد نوروزی اقبالی. ۱۳۸۴. ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌‌س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ی‍م‍ی‌ (س‍م‍ی‍ن‍اره‍ا) در ب‍ان‍ک‌ ج‍ام‍ع‌ اطلاع‍ات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ و طراح‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ب‍ان‍ک‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه