ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (م‍ه‍ر ۱۳۵۱ - پ‍ائ‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳)

چکیده

از آنجا که کتابشناسی‌ها و فهرست‌ها از مهمترین مراجع شمرده می‌شوند و اهمیت آنها برای پژوهندگان آشکار است فهرستی از مطالب این نشریه از شماره یک (مهر ۱۳۵۱) تا شماره ۱ و ۲ دوره‌ ۲۰ (پاییز و زمستان ۸۳) تهیه و تدوین شد. فهرست حاضر شامل یک متن اصلی و چهار فهرست است. متن اصلی دارای ۲۷۹ مدخل است که اطلاعات هر مدخل به شرح زیر است: نام پدیدآورنده،‌ عنوان مقاله،‌ مترجم، ‌دوره، شماره، تاریخ انتشار، ‌شماره صفحه، اصطلاحات نمایه‌ای.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

آقابخشی، علی، فاطمه‌السادات حاجی سیدتقیا، زهره نادرلوئی، و مریم‌السادات کشفی. ۱۳۸۴. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍وض‍وع‍ی‌ م‍ج‍ل‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌رس‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (م‍ه‍ر ۱۳۵۱ - پ‍ائ‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍ان‌ ۱۳۸۳). تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه