ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۸۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

صاحب‌نظران و محققین معتقدند که عملکرد، موضوعی اصلی در تمامی تجزیه‌‌ و‌ تحلیل‌های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می‌کند: با پیگیری میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده مشخص می‌شود که آیا سیاست‌های تدوین شده به صورت موفقیت‌آمیزی به اجرا در‌آمده‌اند. با اندازه‌گیری نتایج مورد انتظار سازمانی و همچنین اندازه‌گیری و رضایت کارکنان و مشتریان مشخص می‌شود آیا سیاست‌‌ها به طور صحیح تدوین شده‌اند.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

ح‍س‍ی‍ن‌‌زاده، یعقوب. ۱۳۸۵. ‌ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و ان‍ت‍خ‍اب‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ن‍اس‍ب پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. تهران:‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه