ن‍ظری‍ه‎ ارت‍ب‍اط چ‍ش‍م‌ان‍داز ای‍ران‍ی:‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ری‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ارت‍ب‍اط در ای‍ران‌

ن‍ظری‍ه‎ ارت‍ب‍اط چ‍ش‍م‌ان‍داز ای‍ران‍ی:‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ری‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ارت‍ب‍اط در ای‍ران‌
فروردين ۱۳۸۵
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

طرح حاضر در جست‌و‌جوی دستیابی به پاسخ چهار سوال اصلی به شرح زیر می‌باشد: در اشعار هزار‌ساله ایرانی فراگرد ارتباط و عناصر آن چگونه توصیف شده است؟ در ضرب‌المثل‌های ایرانی فراگرد ارتباط و عناصر آن چگونه توصیف شده است؟ هنجارهای ارتباطی در ضرب‌المثل‌ها و اشعار ایرانی چیست؟ مجموع توصیف‌ها از وضعیت ارتباطات در طول تاریخ در ایران و هنجارهای ارتباطی مطرح شده چه جایگاهی در هر یک از چهار انگاره ارتباطی مطرح شده درمدل بورل و روزنگرن دارد؟

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌‌راد، مهدی. ۱۳۸۵. ن‍ظری‍ه‎ ارت‍ب‍اط چ‍ش‍م‌ان‍داز ای‍ران‍ی:‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ری‍ش‍ه‌‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ارت‍ب‍اط در ای‍ران‌. تهران:‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه