برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغات برای ارتقای ارزش ویژه برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

ایجاد تصویر منحصر به فرد در ذهن مخاطب-مشتری از جمله دغدغه‌های بزرگ سازمان‌ها است. معمولا سازمان‌های فعال در یک حوزه، به دلیل تاکید بر کارکردهای مشابه، تصویر منحصر به فرد خود در ذهن مخاطب- مشتریان را از دست می‌دهند. از جمله این سازمان‌ها، مراکز پژوهشی هستند که در سال‌های اخیر به دلیل تاکید بر ارائه خدمات مشابه که توسط طیف گسترده‌ای از این سازمان‌ها ارائه می‌شود، مزیت رقابتی خود را از دست داده و در پی آن نتوانسته‌اند دست به ایجاد تصویر منحصر به فرد در ذهن مخاطب بزنند. برندسازی یکی از مهمترین مسیرهای منحصر به فردشدن سازمان، در محیط فعالیت خود است. ایجاد تمایز و خلق برند قدرتمند از سوی مراکز پژوهشی در محیط رقابتی کنونی ضروری است.

ارزش ویژه برند مفهومی است که در این رابطه در راستای ایجاد و ارزیابی برند سازمان مفهوم‌سازی می‌شود و قابل استناد به اسم برند است. مراکز پژوهشی مانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) که از این پس در این پیشنهادیه ایرانداک خوانده می‌شود، به دلیل تمرکز بر ویژگی‌های کارکردی و عملکردی، تمایز خود را در میان رقبا از دست داده‌اند. این مراکز نیاز به آشکارسازی ویژگی‌های غیر‌ملموس خود در قالب برند دارند که بر اساس آن بتوانند در محیط برای خود جایگاه‌سازی کنند و منابع بیشتری از محیط جذب کنند. از این رو پژوهشگاه ایرانداک نیازمند ارتقای ارزش ویژه برند بوده تا بتواند با متمایز‌سازی خود از طریق برند، جایگاه بهتری را در میان پژوهشگاه‌های رقیب بدست آورد.

استراتژی تبلیغات مناسب در سازمان از مهمترین عوامل ارتقای ارزش ویژه برند محسوب می‌شود. تعیین اهداف ارتباطی سازمان و برنامه‌ریزی برای رسیدن به آنها تحت عنوان استراتژی تبلیغات، حلال مشکلات ارتباطی و برندسازی در محیط برای سازمان‌ها است. استراتژی‌های تبلیغاتی اثربخش می‌تواند باعث ارتقای ارزش برند این مرکز پژوهشی شده و تمایز دلخواه نسبت به رقبا را برای آن به همراه آورد. از این رو این پژوهش به دنبال تدوین استراتژی تبلیغات ایرانداک به منظور ارتقای ارزش ویژه برند آن است.

این پژوهش در دو مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول، شناخت اولین بعد از ارزش ویژه برند ایرانداک، یعنی نوع تداعی که از برند ایرانداک در ذهن مخاطب-مشتریان آن شکل گرفته است، می‌باشد. ایـن پژوهش در مرحله اول بـه ترسـیم شـبکه‌ای از تـداعی‌هـای برنـد ایرانداک بـا اسـتفاده از فـن «نقشـه مفهـوم برنـد»، بـه منظـور شـناخت تداعی‌های برند ایرانداک در ذهـن مخاطب-مشتریان آن مـی‌پـردازد. در مرحله بعد، بر اساس نوع تداعی موجود از برند ایرانداک، برنامه استراتژیک تبلیغات را با استفاده از ادغام دو مدل پوستیر و پزو به منظور ارتقای ارزش ویژه برند ایرانداک تدوین خواهد کرد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

لبافی پزوه، سمیه. زودآیند. برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغات برای ارتقای ارزش ویژه برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه