برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغات برای ارتقای ارزش ویژه برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغات برای ارتقای ارزش ویژه برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
آذر ۱۳۹۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

گزارش پیش رو مربوط به طرح تدوین برنامه استراتژیک تبلیغات با هدف ارتقای ارزش ویژه برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) می‌باشد. همچنین خلاصه‌ای از مطالعاتی که در حین این طرح انجام گرفته است نیز ارائه شده است. در این گزارش که در چهار فصل تدوین شده در فصل اول به پیشینه نظری مرتبط با ارزش ویژه برند، شبکه تداعی‌های برند و مدل مورد استفاده در این طرح جهت تدوین استراتژی تبلیغات پرداخته شده‌است. در فصل دوم شبکه تداعی‌های برند ایرانداک از ذهن ذی‌نفعان آن استخراج و تصویر گردیده ‌است. در فصل سوم تصاویر مطلوب برند ایرانداک احصاء گردیده و تحلیل شکاف میان تصاویر مطلوب و وضعیت کنونی پژوهشگاه در رابطه با این تصاویر انجام شده ‌است. در فصل چهارم نیز تصاویر برند مطلوب، اهداف ارتباطی، استراتژی‌ها، تاکتیک‌ها و دوره زمانی انجام برنامه، جهت ارتقای ارزش ویژه برند ایرانداک تدوین گردیده است.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

لبافی پزوه، سمیه. ۱۳۹۸. برنامه‌ریزی استراتژیک تبلیغات برای ارتقای ارزش ویژه برند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه