ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌: مبانی، مدل‌ها و کاربردها

ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌: مبانی، مدل‌ها و کاربردها
همکار(ان): 
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍ف‍ه‍وم‌س‍ازی‌ ش‍ده‌ و م‍دل‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اط ع‍ل‍م‍ی‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ درح‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‌ش‍ود. ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور در ب‍خ‍ش‌ ن‍خ‍س‍ت‌ ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ع‍ل‍م‌ و ارت‍ب‍اطات‌ و ن‍ی‍ز ج‍ای‍گ‍اه‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍رداخ‍ت‍ه‌ ش‍ده‌ و ت‍ل‍ق‍ی‌ه‍ای‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌ از ج‍ام‍ع‍ه‌‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. س‍پ‍س‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌، ت‍ع‍اری‍ف‌، ش‍ی‍وه‌‌ه‍ا، س‍طوح‌، ک‍ارک‍رده‍ا، ن‍ی‍روه‍ا و ع‍وام‍ل‌ دخ‍ی‍ل‌، و اب‍ع‍اد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و رس‍م‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍ده‌‌ان‍د. در ادام‍ه‌، ک‍ان‍ال‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ از طری‍ق‌ آن‍ه‍ا ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ص‍ورت‌ م‍ی‌‌پ‍ذی‍رد و م‍زای‍ا و م‍ع‍ای‍ب‌ ه‍ری‍ک‌ از ای‍ن‌ ک‍ان‍ال‌ه‍ا ت‍ش‍ری‍ح‌ و دان‍ش‍ک‍ده‌ ن‍ام‍رئ‍ی‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از ان‍واع‌ ک‍ان‍ال‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ اس‍ت‌، در چ‍ارچ‍وب‌ ت‍ع‍اری‍ف‍ی‌ ک‍ه‌ در ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌ ن‍م‍ود ی‍اف‍ت‍ه‌، ارزی‍اب‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. پ‍س‌ از آن‌ ف‍رای‍ن‍د ارت‍ب‍اط ع‍ل‍م‍ی‌ از طری‍ق‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ه‌ ی‍ک‍ی‌ از ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ اص‍ل‍ی‌ در س‍ی‍س‍ت‍م‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اس‍ت‌، ب‍ه‌ اج‍م‍ال‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. درب‍خ‍ش‌ ب‍ع‍دی‌، ه‍ش‍ت‌ م‍دل‌ از م‍دل‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ک‍ه‌ در ن‍وش‍ت‍ج‍ات‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ آم‍ده‌ان‍د و ع‍ن‍اص‍ر اص‍ل‍ی‌ ه‍ری‍ک‌ از آن‍ه‍ا ت‍ش‍ری‍ح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌، س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ و ن‍ی‍ز س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ و ن‍ی‍ز ن‍ق‍ش‌ ف‍ن‍اوری‌های‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ درس‍ی‍س‍ت‍م‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، آی‍ن‍ده‌ م‍ورد ان‍ت‍ظار آن‌، و ت‍ج‍زی‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ان‌ در ای‍ن‌ب‍اره‌ م‍وض‍وع‌ه‍ای‌ ب‍ع‍دی‌ گ‍زارش‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. در ن‍ه‍ای‍ت‌ ن‍ی‍ز ی‍ک‌ م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ طراح‍ی‌ و اج‍زای‌ آن‌ ت‍ش‍ری‍ح‌ و وض‍ع‌ م‍وج‍ود ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ اق‍دام‌ ب‍رای‌ رس‍ی‍دن‌ ب‍ه‌ وض‍ع‌ م‍طل‍وب‌ در پ‍ای‍ان‌ ای‍ن‌ گ‍زارش‌ آم‍ده‌ان‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، و محمود خسروجردی. ۱۳۸۶. ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌: مبانی، مدل‌ها و کاربردها. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه