ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ت‍دول‍وژی‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار: ب‍ا ه‍دف‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ف‍رای‍ن‍د ت‍وس‍ع‍ه‌‎ ن‍رم‌‌اف‍زار در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ت‍دول‍وژی‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار: ب‍ا ه‍دف‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ف‍رای‍ن‍د ت‍وس‍ع‍ه‌‎ ن‍رم‌‌اف‍زار در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
فروردين ۱۳۸۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در این پژوهش چهار حوزه: رویکردهای شی‌گرا، معماری سرویس‌گرا، رویکرد جنبه‌گرا و روش‌های چابک توسعه نرم‌افزار که امروزه در توسعه نرم‌افزارها مورد استفاده قرار می‌گیرند را شناسایی و نقاط قوت و ضعف هر یک را بررسی می‌کند تا در نهایت به چارجوبی برای انتخاب روش توسعه نرم‌افزار متناسب با شرایط آن برسد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

احمدی، صدرا، ناصر فروغی‎فر، و زهرا سادات خلیلی. ۱۳۸۶. ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍ت‍دول‍وژی‌ه‍ای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍رم‌‌اف‍زار: ب‍ا ه‍دف‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد ف‍رای‍ن‍د ت‍وس‍ع‍ه‌‎ ن‍رم‌‌اف‍زار در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه