بررسی کاربرد شبکه‌های اجتماعی علمی در ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها (مطالعه موردی: تحقیقات حوزه علم‌سنجی)

بررسی کاربرد شبکه‌های اجتماعی علمی در ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها (مطالعه موردی: تحقیقات حوزه علم‌سنجی)
تاریخ: 
دى ۱۳۹۵
نوع طرح پژوهشی: 
وضعیت طرح: 
دسته‌بندی موضوعی: 
چکیده: 

با توجه به استفاده فراگیر از شبکه‌های اجتماعی در عرصه‌های علمی و پژوهشی، و از سوی دیگر اهمیت توجه به «اثربخشی پژوهش‌ها»، این مطالعه با هدف بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی علمی در ارزیابی میزان تاثیر پژوهش‌های حوزه علم‌سنجی، درصدد پرداختن به این مسئله است که آیا شبکه‌های اجتماعی علمی و شاخص‌های آن می‌توانند جا‌یگزین یا مکمل نمایه‌های استنادی برای ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها باشند؟   

 پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش آلتمتریک (سنجش‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی) انجام می‌شود.  بدین منظور مقالات و استنادات منتشرشده در دو مجله مهم بین‌المللی حوزه علم‌سنجی (scientometrics و Journal of informetrics ) در یک بازه پنج‌ساله (۲۰۱۲ تا  ۲۰۱۶) پس از استخراج از پایگاه اطلاعاتی وب‌آوساینس، با همین مجموعه مقالات و نشانه‌گذاری‌های آنها در برخی از شبکه‌های اجتماعی علمی (همچون CiteULike، Mendeley و Twitter) مقایسه خواهند شد. در این پژوهش از میان ارائه‌دهندگان خدمات آلتمتریکس، از داده‌های موسسه آلتمتریک  استفاده خواهد شد. مبنای کار بدین صورت است که هرگونه بحث (در وبلاگ‌ها، اخبار، سایت‌های پرسش و پاسخ)، اشاره، مطالعه و نشان‌گذاری (در سایت یولایک، مندلی) مرتبط با یک مقاله علمی در منابع فوق، برای آن مقاله دارای امتیازهای متفاوتی است. از مجموع این امتیازات، به مقاله یک نمره آلتمتریک کلی که نشان‌دهنده میزان اشتراک و استفاده از آن مدرک در رسانه‌های اجتماعی است، اختصاص داده می‌شود. به بیان دیگر نمره آلتمتریک نشان‌دهنده کمیت و کیفیت توجهی است که یک مدرک در رسانه‌های اجتماعی دریافت کرده است (Bornmann 2014 ). در این راستا علاوه بر تعیین مقالات برتر حوزه علم‌سنجی بر مبنای نمرات آلتمتریکس آنها، حضور مقالات ایرانی این حوزه در رسانه‌های اجتماعی مختلف و میزان اثربخشی آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفت. همچنین از آنجا که وجود ارتباط آماری معنی‌دار بین شاخص‌های آلتمتریکس و استنادی مقالات مورد بررسی می‌تواند بیانگر قابلیت شاخص‌های آلتمتریک جهت ارزیابی عملکرد و اثرگذاری پژوهشی باشد، موضوع فوق نیز در این پژوهش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

طبقه بندی موضوعی: 
فایل پیوست: 
استناد: 
صدیقی، مهری. ۱۳۹۵. بررسی کاربرد شبکه‌های اجتماعی علمی در ارزیابی اثربخشی پژوهش‌ها (مطالعه موردی: تحقیقات حوزه علم‌سنجی). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه

پشتیبانی فنی