تحلیل رفتار جست‌و‌جوی اطلاعات پژوهشگران در موتور جست‌و‌جوی سامانه‌ گنج

تحلیل رفتار جست‌و‌جوی اطلاعات پژوهشگران در موتور جست‌و‌جوی سامانه‌ گنج
آذر ۱۳۹۶
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

یکی از رسالت­‌های مهم هر سامانه­‌ اطلاعاتی ارائه بهترین خدمات متناسب با نیازهای کاربران می­‌باشد. این امر باعث افزایش رضایت کاربران و علاقه­‌مندی آنان به استفاده از سامانه­‌های اطلاعاتی می­‌گردد. امروزه موتورهای جست‌وجو یکی از مهمترین ابزارهای بازیابی اﻃﻼﻋﺎت و بستری برای عرضه­ اﻧﻮاع اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺎرﺑﺮان هستند. داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، اساتید دانشگاه و ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان ﺑـﻪ ﻃـﻮر روزاﻧﻪ ﺑﻪ جست‌وجو در موتورهای جستجو ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎتی ﺧﻮد را ﺑﺮآورده ﻣـیﺳـﺎزﻧﺪ. پایگاه اطلاعاتی گنج (گنجینه علمی ایرانیان) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، با برخورداری از ۸۷۰ هزار رکورد علمی، امکان جست‌وجو برای پژوهشگران را در پایان‌نامه‌ها، نشریات علمی داخلی، مقالات، همایش‌ها، طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های دولتی فراهم می­‌کند. واضح است که کاربران تحت تاثیر عوامل مختلف از شیوه­‌ها و روش­‌های گوناگون برای کسب اطلاعات استفاده می­‌نمایند و رفتارهای جست‌وجوی اطلاعات متفاوتی را از خود بروز می­‌دهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل رفتار جست‌وجو اطلاعات کاربران در موتور جست‌وجوی سامانه­ گنج می­‌باشد. تحلیل رفتار جست‌وجوی کاربران می­‌تواند به درک بهتر نیازهای آنان کمک کند. نتایج تحلیل بیانگر آن است که میزان مراجعه حضوری در مقایسه با غیر حضوری بسیار اندک است و ساعات مراجعه حضوری در بین پژوهشگران حوزه علوم­‌انسانی و فنی­‌مهندسی متفاوت است. همچنین نتایج این تحلیل می­‌تواند جهت ارزیابی و رفع ﻧـﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤـﺎلی ﻣﻮﺟﻮد در زمینه بازیابی اطلاعات توسط موتورجست‌وجو کمک نماید.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

فتاحی، سمیه. ۱۳۹۶. تحلیل رفتار جست‌و‌جوی اطلاعات پژوهشگران در موتور جست‌و‌جوی سامانه‌ گنج. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه