ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ و گ‍زارش‌ س‍الان‍ه‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌

چکیده

در ای‍ن‌ گ‍زارش‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍روژه‌ای‌ ارائ‍ه‌ م‍ی‌‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ طراح‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ و گ‍زارش‍ات‌ ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ اخ‍ت‍ص‍اص‌ دارد. ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ن‍ظور، پ‍س‌ از ب‍ی‍ان‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ۴۰ ق‍ل‍م‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ ارتباطات‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌ ش‍م‍ارش‌ ش‍ده‌‌ان‍د. س‍پ‍س‌ ب‍رای‌ ه‍ر ق‍ل‍م‌ اص‍ل‍ی‌، اق‍لام‌ ف‍رع‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ گ‍ردآوری‌ اطلاع‍ات‌ آن‍ه‍ا ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍ده‌‌ان‍د. در ادام‍ه‌ ن‍ی‍ز چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ اطلاع‍ات‌ در س‍طح‌ اق‍لام‌ و س‍پ‍س‌ ت‍رک‍ی‍ب‌ اق‍لام‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍زارش‌ اق‍لام‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ س‍ال‌ آم‍ده‌ان‍د. در پ‍ای‍ان‌ ن‍ی‍ز چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌ گ‍زارش‌ رون‍ده‍ا و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اق‍لام‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍ان‌‌ ش‍ده‌‌ اس‍ت.‌

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

علیدوستی، سیروس، محمود خسروجردی، و حمیده بیرامی طارونی. ۱۳۸۷. ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ و گ‍زارش‌ س‍الان‍ه ارت‍ب‍اطات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌. تهران: پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

افزودن دیدگاه