اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ و آم‍وزش‌ ن‍وی‍ن‌ (اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌)

اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ و آم‍وزش‌ ن‍وی‍ن‌ (اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌)
فروردين ۱۳۸۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

در اک‍ث‍ر پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍ده‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و آم‍وزش‌، ال‍گ‍وه‍ا و روش‌های‌ ت‍دری‍س‌، ب‍رن‍ام‍ه‌‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، آم‍وزش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ در ک‍ن‍ار ص‍ده‍ا اص‍طلاح‌ و م‍ب‍ح‍ث‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ه‍م‍واره‌ ب‍ا اص‍طلاح‌ م‍واد درس‍ی‌ (م‍اده‌ درس‍ی‌) و ی‍ا م‍ح‍ت‍وای‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍رخ‍ورد می‌ک‍ن‍ی‍م‌. م‍واد ی‍ا م‍ح‍ت‍وای‌ آم‍وزش‍ی‌ در ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و م‍درن‌ در م‍ب‍ح‍ث‌ ت‍دری‍س‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ان‍واع‌ و اق‍س‍ام‍ی‌ دارن‍د ول‍ی‌ ش‍اک‍ل‍ه‌ ه‍م‍ه‌ آن‍ه‍ا م‍ت‍ون‌ ک‍ت‍اب‍ی‌ اس‍ت‌. ارائ‍ه‌ م‍واد درس‍ی‌ (م‍ح‍ت‍وای‌ آم‍وزش‍ی‌) در ق‍ال‍ب‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ در ک‍ن‍ار (ی‍ا ب‍ه‌ ج‍ای‌) م‍ت‍ون‌ ک‍ت‍اب‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍ظور اف‍زای‍ش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ ف‍رض‍ی‍ه‌ای‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ طرح‌ م‍ورد آزم‍ون‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رد. ب‍رای‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ (ت‍زاروس‌) دو ک‍ارب‍رد اص‍ل‍ی: ‌۱. اس‍ت‍ان‍دارد‌ک‍ردن‌ اطلاع‍ات‌؛ ۲. ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ ذک‍ر م‍ی‌‌ک‍ن‍ن‍د. در ای‍ن‌ طرح‌ م‍ی‌خ‍واه‍ی‍م‌ ن‍ش‍ان‌ ده‍ی‍م‌ ک‍ه‌ اول‌ م‍ی‌ت‍وان‌ م‍ح‍ت‍وای‌ آم‍وزش‍ی‌ (م‍اده‌ درس‍ی‌) را در ق‍ال‍ب‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌‌ای‌ ارائ‍ه‌ ک‍رد، دوم‌: ای‍ن‌ ق‍ال‍ب‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ اب‍زار م‍وث‍ر آم‍وزش‍ی‌ و ی‍ا ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ در آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ارب‍رد دارد و م‍وج‍ب‌ اف‍زای‍ش‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ ف‍راگ‍ی‍ران‌ خ‍واه‍د‌ گ‍ردی‍د. در ای‍ن‌ طرح‌ در اب‍ت‍دا ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍ی‍م‍ی‌ س‍ال‌ اول‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ م‍ی‌ش‍ود و ک‍ل‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍وض‍وع‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ در ای‍ن‌ طرح‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌‌ان‍د، در ق‍ال‍ب‌ ی‍ک‌ اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ارائ‍ه‌ خ‍واه‍د ش‍د. پ‍س‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از دو روش‌ آزم‍ون‌ و پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ ب‍ه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ن‍م‍رات‌ و ن‍ظرات‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ آزم‍ون‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در چ‍ن‍د دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ اق‍دام‌ خ‍واه‍ی‍م‌ ن‍م‍ود. ای‍ن‌ طرح‌ از ه‍ر دو م‍ن‍ظر ب‍ن‍ی‍ادی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ م‍ی‌‌ت‍وان‍د از م‍ص‍ادی‍ق‌ راب‍ط ب‍ی‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ اطلاع‌‌رس‍ان‍ی‌، ارت‍ب‍اطات‌، م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ و ن‍ی‍ز رای‍ان‍ه‌ ق‍ل‍م‍داد گ‍ردد.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

دوران، بهزاد، تقی رجبی، محمد ابویی اردکان، و حسین غریبی. ۱۳۸۸. اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌‎ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ و آم‍وزش‌ ن‍وی‍ن‌ (اص‍طلاح‌ن‍ام‍ه‌‎ آم‍وزش‍ی‌). تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه