ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ف‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌: مطالعه موردی پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ف‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌: مطالعه موردی پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
فروردين ۱۳۸۸
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی (GIS) ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ی‍ک‌ ف‍ن‍اوری‌ پ‍وی‍ا و ک‍م‌ن‍ظی‍ر، ب‍ا دارا ب‍ودن‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‌آوری‌، ذخ‍ی‍ره‌ ن‍م‍ای‍ش‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌، ی‍ک‍ی‌ از اب‍زاره‍ای‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر در رون‍د ت‍ص‍م‍ی‍م‌‌گ‍ی‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌‌رود. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ح‍وه‌ ت‍وزی‍ع‌ م‍ک‍ان‍ی‌ ت‍ول‍ی‍دات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ان‍ج‍ام‌‌ی‍اف‍ت‍ه‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور ب‍ر ح‍س‍ب‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ از طری‍ق‌ پ‍ردازش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ای‍ن‌ ن‍وع‌ داده‌‌ه‍ا م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ی‍ان‍گ‍ر رون‍د ع‍م‍وم‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌ در ک‍ش‍ور ب‍اش‍د. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌ م‍وج‍ود در پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ س‍ال‌ه‍ای‌ ۸۵ ت‍ا خ‍رداد ۸۷ م‍ورد ن‍ظر ب‍وده‌ان‍د ک‍ه‌ پ‍س‌ از گ‍ردآوری‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‌ م‍ورد ن‍ی‍از م‍دارک‌ از پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌، ک‍ار ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ دس‍ت‍ه‌‌ب‍ن‍دی‌ و ک‍دگ‍ذاری‌ آن‍ه‍ا ج‍ه‍ت‌ ورود ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ گ‍ردی‍د. ج‍ه‍ت‌ ای‍ج‍اد پ‍ای‍گ‍اه‍ی‌ از اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داده‌‌ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌‌اف‍زار آرک‌ای‍ن‍ف‍و (ArcInfo) وارد س‍ی‍س‍ت‍م‌ گ‍ردی‍ده‌ و س‍پ‍س‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌‌اف‍زار آرک‌‌ج‍ی‌.‌آی‌.‌اس. (ArcGIS) و ب‍رن‍ام‍ه‌ آرک‌‌م‍پ (ArcMap) آن‌، لای‍ه‌‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍رب‍وطه‌ در ای‍ن‌ م‍ح‍ی‍ط ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ش‍د. پ‍س‌ از ان‍ج‍ام‌ م‍راح‍ل‌ ف‍وق‌، ک‍ار ن‍م‍ای‍ش‌، ت‍ش‍ری‍ح‌ و ان‍ج‍ام‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ای‌ لازم‌ ب‍ر روی‌ داده‌ه‍ا، ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ای‍ن‌ ن‍رم‌‌اف‍زار ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ و ب‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ر ک‍ش‍ی‍دن‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌ و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ در ق‍ال‍ب‌ ن‍ق‍ش‍ه‌، ج‍دول‌ و ن‍م‍ودار ب‍ه‌‌ک‍ار‌ب‍ردن‌ ت‍واب‍ع‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ای‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ آم‍اده‌ ج‍واب‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ا و ن‍ی‍ازه‍ای‌ ک‍ارب‍ران‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ اطلاع‍ات‌ م‍ک‍ان‍ی‌ خ‍واه‍د ب‍ود. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍اس‍ب‌ ن‍ی‍ازه‍ای‌ م‍وج‍ودی‌ ت‍وان‌ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‍ی‌ را ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ اطلاع‍ات‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ م‍وج‍ود (ب‍رح‍س‍ب‌ ف‍ی‍ل‍ده‍ای‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ش‍ده‌ در پ‍ای‍گ‍اه‌) ان‍ج‍ام‌ داد در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ارزی‍اب‍ی‌ داده‌‌ه‍ا را ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ان‍ج‍ام‌‌ده‍ن‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و س‍ال‌ ان‍ج‍ام‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار داده‌‌ای‍م‌. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ داده‌‌ه‍ای‌ م‍وج‍ود م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ ن‍ظی‍ر م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ف‍اص‍ل‍ه‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ م‍دارک‌ ت‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ح‍ل‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، ان‍ج‍ام‌‌ش‍ده‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ و پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادات‌ لازم‌ ج‍ه‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ب‍ه‍ت‍ر از ای‍ن‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌ ارائ‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

صدیقی، مهری. ۱۳۸۸. ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ ج‍ف‍راف‍ی‍ای‍ی‌ (GIS) در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ م‍ک‍ان‌ م‍رج‍ع‌: مطالعه موردی پایگاه اطلاعاتی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران.

افزودن دیدگاه