ت‍اث‍ی‍ر ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ت‍اث‍ی‍ر ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
فروردين ۱۳۹۰
نوع طرح پژوهشی: 
چکیده

ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ چ‍ن‍ان‌ک‍ه‌ از ع‍ن‍وان‍ش‌ ب‍رم‍ی‌آی‍د ت‍ک‍رار پ‍ژوه‍ش‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍ام‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۱ در ق‍ال‍ب‌ رس‍ال‍ه‌ دک‍ت‍رای‌ پ‍ژوه‍شگ‍ر ان‍ج‍ام‌ پ‍ذی‍رف‍ت‌. در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ی‍ز ک‍ارب‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ (م‍ت‍غ‍ی‍ر م‍س‍ت‍ق‍ل‌) ب‍ا دو ش‍اخ‍ص‌ س‍اب‍ق‍ه‌ ک‍ارب‍ری‌ و م‍ت‍وس‍ط م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ در ش‍ب‍ان‍ه‌‌روز ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ گ‍ردی‍د، و ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (م‍ت‍غ‍ی‍ر واب‍س‍ت‍ه‌) ن‍ی‍ز ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ق‍ی‍اس‌ پ‍ژوه‍ش‌گ‍ر‌س‍اخ‍ت‍ه‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظری‍ه‌ ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍اج‍ف‍ل‌) در س‍ه‌ س‍طح‌ ه‍وی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌، ه‍وی‍ت‌ ه‍م‍الان‌، و ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ان‍دازه‌‌گ‍ی‍ری‌ ش‍د. ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ج‍رب‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در س‍ه‌ س‍طح‌ م‍ذک‍ور، در ق‍ال‍ب‌ پ‍ی‍م‍ای‍ش‍ی‌ (پ‍رس‍س‍ش‍ن‍ام‍ه‌‌ای‌) ب‍ر خ‍ط ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ام‍ان‍ه‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‍ی‌ گ‍وگ‍ل‌‌داک‍س‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ن‍ظر ب‍ه‌ ف‍ق‍دان‌ چ‍ارچ‍وب‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ب‍ه‌ روش‌ غ‍ی‍راح‍ت‍م‍ال‍ی‌ گ‍ل‍ول‍ه‌ ب‍رف‍ی‌ ب‍ا ارس‍ال‌ ل‍ی‍ن‍ک‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ت‍وس‍ط ای‍م‍ی‍ل‌، از ج‍ام‍ع‍ه‌ آم‍اری‌ ک‍ارب‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌‌زب‍ان‌ ن‍وع‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د ک‍ه‌ ظرف‌ م‍دت‌ ش‍ش‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ۵۱۶ ن‍ف‍ر ب‍ه‌ ب‍طور داوطل‍ب‍ان‍ه‌ پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ را ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ ک‍ردن‍د. ب‍ررس‍ی‌ ن‍ت‍ای‍ح‌ پ‍ژوه‍ش‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‍ر خ‍لاف‌ پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌ ک‍ه‌ راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌ و ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د، راب‍طه‌ م‍ع‍ن‍ادار م‍ن‍ف‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍ر و ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در س‍طح‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ وج‍ود دارد. ب‍ه‌ ق‍س‍م‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا اف‍زای‍ش‌ م‍ج‍م‍وع‌ س‍اب‍ق‍ه‌ و م‍ی‍زان‌ ک‍ارب‍ری‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌، ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ک‍ارب‍ران‌ ب‍ه‌ ش‍ک‍ل‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ک‍اه‍ش‌ م‍ی‌‌ی‍اب‍د.

دسته‌بندی موضوعی: 
استناد: 

دوران، بهزاد. ۱۳۹۰. ت‍اث‍ی‍ر ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍رن‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ر ه‍وی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی. تهران: پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه