نخستین نشست نقد کتاب «سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی: مفاهیم و کاربردها»

پدیدآور: دکتر سعید اسدی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

منتقدان: دکتر فریبرز درودی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

          دکتر رویا پورنقی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مکان: 
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، کتابخانه
تاریخ برگزاری: 
يكشنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۳ - ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
نخستین نشست نقد کتاب «سنجش و مصورسازی پراکندگی جغرافیایی ثروت علمی: مفاهیم و کاربردها»

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎