نمایه‌ گردان‌: چکیده‌ مقاله‌های‌ مجله‌های‌ ایران‌ در زمینه علوم و علوم اجتماعی، دوره‌ اول‌ سال‌ ۱۳۴۸

نمایه‌ گردان‌: چکیده‌ مقاله‌های‌ مجله‌های‌ ایران‌ در زمینه علوم و علوم اجتماعی، دوره‌ اول‌ سال‌ 1348
۱۳۵۶
۹۰ صفحه
چکیده

این‌ نمایه‌ (Index) مربوط به‌ دوره‌ اول‌ مجله‌ چکیده‌ مقالات‌ مجلات‌ فارسی‌ در زمینه‌ علوم‌ و علوم‌ اجتماعی‌ (سال‌ ۱۳۴۸) است‌. نمایه‌ بر اساس‌ نظام‌ نمایه‌ گردان‌ گردآوری‌ و واژه‌های‌ کلیدی به‌ روش‌ الفبایی‌ حرف‌ به‌ حرف‌ مرتب‌ شده‌ است‌.

استناد: 

نمایه‌ گردان‌: چکیده‌ مقاله‌های‌ مجله‌های‌ ایران‌ در زمینه علوم و علوم اجتماعی، دوره‌ اول‌ سال‌ ۱۳۴۸. ۱۳۵۶. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه