نمایه‌گردان‌ چکیده‌ مقاله‌های‌ مجله‌های‌ ایران‌، دوره‌ اول‌ سال‌ ۱۳۴۸

چکیده: 

این‌ نمایه‌ (Index) مربوط به‌ دوره‌ اول‌ مجله‌ چکیده‌ مقالات‌ مجلات‌ فارسی‌ در زمینه‌علوم‌ و علوم‌ اجتماعی‌ (سال‌ ۱۳۴۸) است‌. نمایه‌ براساس‌ نظام‌ نمایه‌ گردان‌ گردآوری‌ و واژه‌های‌کلید به‌ روش‌ الفبایی‌ حرف‌ به‌ حرف‌ مرتب‌ شده‌ است‌.

استناد: 

موسسه‌ تحقیقات‌ وبرنامه‌ ریزی‌ علمی‌ و آموزشی‌; مرکز مدارک‌ علمی‌. ۱۳۴۸. نمایه‌گردان‌ چکیده‌ مقاله‌های‌ مجله‌های‌ ایران‌، دوره‌ اول‌ سال‌ ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، ، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه

You must have Javascript enabled to use this form.‎