فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم‌اجتماعی ایران؛ آذر ۱۳۴۸

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران؛ آذر 1348
۱۳۴۸
۶۷ صفحه
چکیده: 

مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۴۸. فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران؛ آذر ۱۳۴۸. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه