فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره هفتم، مهر 1349
۱۳۴۹
۴۹ صفحه
چکیده

مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران. دوره دوم. شماره هفتم. ۱۳۴۹. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه