فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران
۱۳۵۰
۳۶۱ صفحه
چکیده

فهرستی‌ است‌ از ۳۰۰۰ نشریه‌ علوم‌ ایرانی‌ و خارجی‌ موجود در ۶۰ کتابخانه‌ ایران‌. نام‌ مجله‌های‌ فارسی‌ به‌ این‌ علت‌ با حرف‌ رومی‌ ضبط شده‌ تا کسانی‌ که‌ به‌ الفبای‌ فارسی‌ آشنایی‌ ندارند، بتوانند به‌ راحتی‌ آن‌ را بخوانند.

استناد: 

اشرف، مینا، و علی تمیزی. ۱۳۵۰. فهرست مشترک نشریه‌های ادواری موجود در کتابخانه‌های ایران. ج. ۲. علوم. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌‏‫.

افزودن دیدگاه