فهرست منتخب نشریات در زمینه آموزش و پرورش (به ویژه برنامه‌ریزی آموزشی)

فهرست منتخب نشریات در زمینه آموزش و پرورش (به ویژه برنامه‌ریزی آموزشی)
۱۳۵۰
۸۳ صفحه
چکیده

فهرست‌ حاوی‌ ۲۷۰ عنوان از مهمترین‌ مطالب‌ و مباحثی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ برنامه‌ریزی ‌آموزشی‌ به‌ زبان‌ انگلیسی‌ و فرانسه‌ انتشار یافته‌ است‌.

این‌ فهرست‌ بر اساس‌ روش‌ طبقه‌بندی‌ دهدهی‌ جهانی‌ UDC تنظیم‌ شده‌ و با افزودن‌ فهرست‌های‌ اعلام‌، موضوعی‌ تفصیلی‌، و فهرست ‌جغرافیایی‌ به‌ آخر این‌ مجموعه‌، سعی‌ شده‌ تا سهولت‌ بیشتری‌ در استفاده‌ از آن‌ ایجاد شود.

استناد: 

هندسی افشار، گیتی. ۱۳۵۰. فهرست منتخب نشریات در زمینه آموزش و پرورش (به ویژه برنامه‌ریزی آموزشی). تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی‏‫.

افزودن دیدگاه