گزیده فهرست مقالات در شیمی: الف- شیمی نظری از شماره ۱ تا ۲۱، دوره سوم، شماره اول و دوم

گزیده فهرست مقالات در شیمی: الف- شیمی نظری از شماره 1 تا 21، دوره سوم، شماره اول و دوم
۱۳۵۲
۱۶ صفحه
چکیده

مقاله‌نامه شیمی بخش الف به منظور آشنا ساختن محققین و متخصصان رشته‌های مختلف شیمی نظری (شیمی‌فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی بیولوژی) با تازه‌ترین اطلاعات در این زمینه‌ها منتشر می‌شود. این مقاله‌نامه حاوی چکیده و فهرست مقالاتی می‌باشد که از آخرین مجلات رسیده به کتابخانه مرکز مدارک علمی (ایرانداک) استخراج شده است.

استناد: 

گزیده فهرست مقالات در شیمی: الف- شیمی نظری از شماره ۱ تا ۲۱. دوره سوم. شماره اول و دوم. ۱۳۵۲. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه