فهرست گزیده مقالات در شیمی: ب- شیمی عملی، از شماره ۲۳ تا ۴۷، دوره سوم، شماره ۳

فهرست گزیده مقالات در شیمی: ب- شیمی عملی، از شماره 23 تا 47، دوره سوم، شماره 3
۱۳۵۲
۱۳۱ صفحه
چکیده

کتابنامه شیمی حاوی‌ مشخصات ۴۳۱ کتاب‌ و نشریه‌ غیر ادواری‌ و مرتبط با شیمی‌ نظری‌ و یا صنایع ‌شیمیایی‌ است‌ که‌ تا سال ۱۳۵۲در ایران‌ به‌ چاپ‌ رسیده‌ است‌.

کتاب‌ با استفاده‌ از رده‌‌بندی‌ دهدهی‌ جهانی‌ به‌ روش‌ موضوعی‌ و سپس‌ الفبایی‌ نام‌ نویسنده‌ مرتب‌ شده‌ است‌. در انتها فهرست‌ الفبایی‌ نام‌ نویسندگان‌ و فهرست‌ موضوعی‌ الفبایی‌ دارد.

استناد: 

فهرست گزیده مقالات در شیمی: ب- شیمی عملی، از شماره ۲۳ تا ۴۷. دوره سوم. شماره ۳. ۱۳۵۲. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه