فهرست گزیده مقالات در شیمی: الف- شیمی نظری از شماره ۱۱۸ تا ۱۵۰، دوره سوم، شماره ۶

فهرست گزیده مقالات در شیمی: الف- شیمی نظری از شماره 118 تا 150، دوره سوم، شماره 6
۱۳۵۲
۸۳ صفحه
چکیده

مقاله‎نامه شیمی بخش الف به منظور آشنا ساختن محققان و متخصصان رشته‌های مختلف شیمی نظری (شیمی فیزیک، شیمی تجزیه، شیمی معدنی، شیمی آلی، شیمی بیولوژی) با تازه‌ترین اطلاعات در زمینه‌های مذکور منتشر شده و حاوی چکیده و فهرست مقالاتی است که از آخرین مجلات رسیده به کتابخانه مرکز مدارک علمی استخراج شده‌اند.

استناد: 

فهرست گزیده مقالات در شیمی: الف- شیمی نظری از شماره ۱۱۸ تا ۱۵۰. دوره سوم. شماره ۶. ۱۳۵۲. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه