فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران، دوره 5، شماره 7، 8 و 9، مهر، آبان و آذر 1352
۱۳۵۲
۹۹ صفحه
چکیده

مجله فهرست مندرجات از فهرست مندرجات مجله‌های دیگر تشکیل شده است. این نشریه نیز فهرست مندرجات مجله‌های حوزه علوم و علوم اجتماعی را ارائه می‌کند. فهرست مجله‌ها به ترتیب حروف الفبایی نام مجله تنظیم شده است.

استناد: 

فهرست مندرجات مجله‌های علمی و علوم اجتماعی ایران. دوره ۵. شماره ۷، ۸ و ۹. ۱۳۵۲. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز اسناد و مدارک علمی ایران‏‫.

افزودن دیدگاه