ف‍ه‍رس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و داروس‍ازی‌

ف‍ه‍رس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و داروس‍ازی‌
پدیدآور: 
۱۳۵۴
۱۲۱ صفحه
چکیده

این فهرست حاوی‌ مشخصات‌ کتابشناختی ‌۴۰۲ پایان‌نامه‌ در زمینه‌های‌ پزشکی‌ و داروسازی‌ است‌ که ‌تا تاریخ‌ فروردین ۱۳۵۳ در مرکز مدارک‌ علمی‌ گردآوری‌ شده‌ است‌. فهرست‌ به‌ شیوه‌ موضوعی‌ و سپس‌ الفبای‌ نام‌ نویسندگان‌ منظم‌ گردیده‌ است‌. در انتها فهرست‌ نام‌ها، فهرست‌ موضوعی‌ و فهرست‌ اسامی‌ جغرافیایی‌ آمده‌ است‌.

استناد: 

فرنیا، فرانک. ۱۳۵۴. ف‍ه‍رس‍ت‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و داروس‍ازی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه