فهرست گزیده مقالات شیمی (از شماره ۱ تا ۱۱۴) دوره ۵ شماره ۱

فهرست گزیده مقالات شیمی (از شماره 1 تا 114) دوره 5 شماره 1
۱۳۵۵
۹۱ صفحه
چکیده

در این نشریه، فهرستی گزیده از مقالات شیمی داخلی و خارجی شامل اطلاعات کتابشناختی و خلاصه مقاله ارائه شده است. در انتها نیز فهرست الفبایی موضوع‌ها، نام نویسندگان ایرانی و خارجی و همچنین فهرست مجله‌های مورد استفاده ارائه شده است.

استناد: 

فهرست گزیده مقالات شیمی (از شماره ۱ تا ۱۱۴) دوره ۵ شماره ۱. ۱۳۵۵. تهران: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه