ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌‌های م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌ های م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌؛ جلد 2: ادواری ه‍ای‌ غیرفارسی؛ قسمت 1: حرف D؛ ویرایش دوم
پدیدآور: 
۱۳۵۰
۳۸۸ صفحه
چکیده

 ویرایش‌ دوم‌ فهرست‌ مشترک‌ نشریات‌ ادواری‌ غیرفارسی‌ حوزه‌ علوم‌ و علوم‌ اجتماعی ‌موجود در کتابخانه‌های‌ ایران‌ است‌ که‌ عناوین‌ نشریاتی‌ را در برمی‌گیرد که‌ حرف‌ اول‌ آنها از A تا D است‌.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

تمیزی، علی. ۱۳۵۷. ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌‌های م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ج. ۲. ادواری‌ه‍ای‌ غیرفارسی. ق. ۱. حرف A-D. ویرایش دوم. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌‏‫.

افزودن دیدگاه