ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
پدیدآور: 
۱۳۵۷
۴۲۱ صفحه
چکیده

ویرایش‌ دوم‌ فهرست‌ مشترک‌ نشریات‌ ادواری‌ غیر فارسی‌ حوزه‌ علوم‌ و علوم‌ اجتماعی‌ موجود در کتابخانه‌های‌ ایران‌ است‌ که‌ عناوین‌ نشریاتی‌ را در بر می‌گیرد که‌ حرف‌ اول‌ آنها از E تا M است‌. صفحه‌ شماره‌ کتاب‌ از ۳۸۹ تا ۸۱۰ است‌.

استناد: 

تمیزی، علی. ۱۳۵۷.  ف‍ه‍رس‍ت‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‌ ادواری‌‌ م‍وج‍ود در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌: ع‍ل‍وم‌ و ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌. ج. ۲. ادواری‌ه‍ای‌ غیرفارسی. ق. ۲. حروف E-M. ویرایش دوم. ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه