فهرست الفبایی توصیفگرهای پذیرفته شده در مرکز مدارک علمی (سال ۲۵۳۴ تا ۲۵۳۶)

چکیده

ویرایش‌ دوم‌ صورت‌ الفبایی‌ اصطلاحاتی‌ است‌ که‌ در فرایند تجزیه‌ و تحلیل‌ و نمایه‌سازی ‌از مدارک‌ استخراج‌ گردیده‌ است‌. بدین‌ معنی‌ که‌ در ارتباط با هر اصطلاحی‌ که‌ در این‌ فهرست‌ مندرج‌ است‌، تعدادی‌ مدرک‌ در مجموعه‌ مرکز مدارک‌ علمی‌ ذخیره‌‌سازی‌ شده‌ است‌.

متن‌ این‌ اثر به‌ ترتیب‌ الفبای‌ فارسی‌ و همراه‌ با برابر انگلیسی‌ اصطلاحات‌ است‌.

استناد: 

موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی. ۱۳۵۷.  فهرست الفبایی توصیفگرهای پذیرفته شده در مرکز مدارک علمی (سال ۲۵۳۴ تا ۲۵۳۶). ت‍ه‍ران‌: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه