‏‫م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ی‍اس‍ت‌، آم‍ار (۱۳۴۸)

‏‫م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ی‍اس‍ت‌، آم‍ار (۱۳۴۸)
۱۳۵۶
۱۱۹ صفحه
چکیده

این‌ فهرست‌ حاوی‌ مشخصات ۴۵۸ مقاله‌ مندرج‌ در ماهنامه‌ها، فصلنامه‌ها، شش‌‌ماهه‌نامه‌ها، و سالنامه‌هایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ جامعه‌شناسی‌، جمعیت‌شناسی‌، آمار و سیاست‌ در سال ‌۱۳۴۸ منتشر شده‌ است‌.

تنظیم‌ کتاب‌ بر حسب‌ موضوع‌ است‌ و در ذیل‌ هر موضوع‌ مقالات‌ به‌ ترتیب‌ الفبایی‌ نام‌ مولف‌ مرتب‌ شده‌ است‌. در پایان‌ دارای‌ فهرست‌ اعلام‌ و مجلات‌ می‌باشد.

استناد: 

اسفندیاری، شهین. ۱۳۵۶. ‏‫م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌، س‍ی‍اس‍ت‌، آم‍ار (۱۳۴۸). ت‍ه‍ران‌: موسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی، مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه