فهرست مشخصات برخی از مراکز اسناد، اطلاعات و کتابخانه‌های تخصصی مهم ایران: (طرح اولیه)

فهرست مشخصات برخی از مراکز اسناد، اطلاعات و کتابخانه‌های تخصصی مهم ایران: (طرح اولیه)
پدیدآور: 
۱۳۵۹
۴۱ صفحه
چکیده

در این مجموعه، مشخصات و اطلاعات برخی از کتابخانه‌ها، مراکز اسناد، اطلاعات و کتابخانه‌های تخصصی مهم ایران شامل نام سازمان، تاریخ تاسیس، نام مسئول، نشانی، شماره تلفن، و موضوع مجموعه به صورت فهرست آمده است.

استناد: 

علامه، منیژه. ۱۳۵۹.  فهرست مشخصات برخی از مراکز اسناد، اطلاعات و کتابخانه های تخصصی مهم ایران: (طرح اولیه). تهران: مرکز مدارک علمی.

افزودن دیدگاه