فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی

فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی
۱۳۶۱
۸۵ صفحه
چکیده

این فهرست، نشریات وزارت اصلاحات ارضی و تعاونی روستایی، وزارت تعاون و امور روستاها، وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، وزارت کشاورزی، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت منابع طبیعی و سازمان‌های وابسته به آنها را در بر می‌گیرد که تحت عنوان وزارت کلی وزارت کشاورزی و در سه بخش متن اصلی، فهرست نام‌ها و فهرست موضوع‌ها تنظیم شده است.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. فهرست انتشارات دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی. ج. ۵. وزارت کشاورزی. ت‍ه‍ران‌: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی‏‫‏‏.

افزودن دیدگاه