نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر

نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر
۱۳۶۱
۴۱ صفحه
چکیده

این گزارش آخرین قسمت از بخش اول از سلسله گزارش‌های طرح نگرشی در وضعیت اطلاع‌رسانی ایران و چند کشور دیگر است که در آن با توجه به نبود نظام ملی اطلاع‌رسانی، وضعیت اطلاع‌رسانی و مراکز مدارک و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر. بخش‌ سوم‌. توصیه‌های‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ در باب‌ اهداف‌ و وظایف‌ نظام‌های‌ ملی‌ اطلاع‌‌رسانی‌. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌.

افزودن دیدگاه