طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران

طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران
۱۳۶۱
۱۵ صفحه
چکیده

این گزارش مربوط به برنامه‌ریزی مرکز اسناد دانشگاه پلی‌تکنیک تهران برای ایجاد مرکز اسناد در کتابخانه مرکزی در این دانشگاه است.    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌    ‌    ‌   ‌   ‌    ‌   ‌    ‌   ‌   ‌       ‌      ‌    ‌     ‌

استناد: 

دستمالچی، مهین،‌ و مهرخ ملکیان. ۱۳۶۱. طرح تشکیل مرکز اسناد و مدارک کتابخانه مرکزی دانشگاه پلی‌تکنیک تهران. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه