فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی

چکیده

این‌ اثر، فهرست ‌۴۰۱ عنوان‌ نشریات‌ وزارت‌ بهداری‌، شرکت‌ دخانیات‌ ایران‌ و شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌ است‌ که‌ انتشارات‌ هر یک‌ از آنها جداگانه‌ فهرست‌ شده‌ و در پایان‌ هر بخش‌ نیزفهرست‌ نام‌ها و موضوع‌ها آمده‌ است‌.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. فهرست انتشارات سازمان‌های دولتی ایران موجود در مرکز اسناد و مدارک علمی. ج. ۲. وزارت بهداری، شرکت دخانیات ایران، شرکت ملی نفت. ت‍ه‍ران‌: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه