نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر

نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر
۱۳۶۱
۴۱ صفحه
چکیده

این گزارش آخرین قسمت از بخش اول از سلسله گزارش‌های طرح نگرشی در وضعیت اطلاع‌رسانی ایران و چند کشور دیگر است که در آن با توجه به نبود نظام ملی اطلاع‌رسانی، وضعیت اطلاع‌رسانی و مراکز مدارک و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفته است. 

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. نگرشی‌ در وضعیت‌ اطلاع‌رسانی‌ ایران‌ و چند کشور دیگر. بخش‌ اول‌. اطلاع‌ رسانی در ایران. قسمت سوم. مروری در نظام اطلاع‌رسانی ایران. ت‍ه‍ران‌: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مرکز اسناد و مدارک علمی.

افزودن دیدگاه