راهنمای‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها

۱۳۶۱
۸۴ صفحه
چکیده

هدف‌ این‌ نشریه‌، تهیه‌ فهرستی‌ از نام‌ دفاتر، مراکز، موسسات‌ و سازمان‌های‌ وابسته‌ به‌ هر وزارتخانه‌، دانشگاه‌ و سازمان‌ مستقل‌ است‌ که‌ با افزودن‌ کد به‌ هر مدخل‌ و موضوع‌های‌ متفرقه‌ نظیر آئین‌نامه‌، تصویب‌نامه‌ و غیره‌ ... می‌تواند در تنظیم‌ بایگانی‌ اداری‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نیز آرشیو طرح‌ها و انتشارات‌ آنها مورد استفاده‌ قرار گیرد.

استناد: 

مرکز اسناد و مدارک علمی. ۱۳۶۱. راهنمای‌ وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها. ت‍ه‍ران‌: م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌.

افزودن دیدگاه